top of page

Risico inventarisatie en evaluatie

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving begint met het verkrijgen van inzicht in de risico’s. Want alles kan op slag veranderen en u wilt geen cruciale bedrijfsrisico’s lopen.

Go2Academy ondersteunt u bij het opzetten en implementeren van het veiligheidsbeleid van A tot Z binnen uw bedrijf. Een belangrijk uitgangspunt van het veiligheidsbeleid is de RI&E. De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het z.g. ‘plan van aanpak’ is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Go2Academy

Plan van aanpak

Verplicht onderdeel van de RI&E

Het ‘plan van aanpak’ is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het uitgangspunt is dat de RI&E altijd actueel dient te zijn. Met de RI&E incl. plan van aanpak van Go2Academy voldoet u aan uw wettelijke verplichting én heeft u met het ‘dynamische en digitale plan van aanpak’ een werkbaar document dat na verbetering van aandachtspunten gemakkelijk door u aangepast kan worden.

Bij organisatorische veranderingen moet u uw RI&E altijd (laten) bijstellen. Bijvoorbeeld als u met een nieuwe productielijn gaat werken, als u hebt verbouwd of gaat verhuizen met het bedrijf.

De ervaren Veiligheidskundigen (MVK/HVK) waarmee Go2Academy samenwerkt adviseren u over veilig en gezond werken. Zij zijn altijd up-to-date qua Arbo veiligheid, Risico Inventarisatie & Evaluatie, risico-analyses, bedrijfshulpverlening. Namens Go2Academy brengen zij in kaart en borgen uw veiligheidsprocessen, waarmee u als werkgever zorgt voor een veilig werkklimaat binnen uw bedrijf.

Scroll snel verder naar beneden op deze pagina, voorbij de groene balk, om te zien welke werkwijze en stappenplan Go2Academy hanteert voor het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & evaluatie voor uw bedrijf.

RI&E

Go2Academy ontzorgt u en borgt uw bedrijfsveiligheid binnen de kaders van de Arbowetgeving.

Werkwijze

En het stappenplan van Go2Academy

 1. RI&E Quick Scan: analyse van de opdrachtgever en de risicovraag

 2. Advies over benodigde acties in een RI&E rapportage en plan van aanpak

 3. Opstellen van RI&E en het bijbehorende plan van aanpak (en indien vereist: het laten toetsen van de RI&E door een HvK of arbo-kerndeskundige)

 4. Definiëren ondersteunende diensten en middelen a.d.h.v. het plan van aanpak (bijv. BHV opleidingen, preventiemedewerker, VCA cursussen, e.d.)

 5. Samenvatting en evaluatie

RI&E Quick scan

Analyse van de opdrachtgever en de risicovraag

Maatwerk is ons uitgangspunt. Go2Academy start ieder RI&E-traject met een verkenningsgesprek, oftewel een ‘RI&E Quick Scan’. Mocht de daaruit voortvloeiende offerte van Go2Academy worden aangenomen, dan worden de kosten (*) van de Quick Scan niet in rekening gebracht. Mocht men na ontvangst van het opdrachtvoorstel afzien van een vervolg, worden alleen de kosten (*) van de Quick Scan aan u doorberekend.
(*): € 195,- excl. BTW, incl. reistijd – en kosten, binnen een straal van 25 km van de standplaats van Go2Academy, Kattenberg 2a te Oirschot.

RI&E

Advies

Analyse van de opdrachtgever en de risicovraag

Aan de hand van de informatie die voortvloeit uit de RI&E Quick Scan, beschrijven we onze aanbevelingen in een opdrachtvoorstel. Hierin staat wat de benodigde acties zijn om aan uw RI&E verplichtingen te voldoen, welke onderdelen uitgewerkt moeten worden in het plan van aanpak voor optimale veiligheid en natuurlijk wat de bijbehorende kosten zijn.

Opstellen van RI&E

en plan van aanpak

In de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak worden alle risico’s van bedrijfsprocessen en activiteiten geïnventariseerd en de bijbehorende verantwoordelijkheden in kaart gebracht. We kijken dan bijvoorbeeld naar de machineveiligheid, de verlichting en het geluid. En hoe het met de werkdruk en de lichamelijke belasting gesteld is. Na de inventarisatie maken we een op maat geschreven plan van aanpak om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren.

Deze kunt u vervolgens direct in acties omzetten. Voor elk verbeterpunt uit de RI&E heeft Go2Academy specialisten in huis die risico’s verkleinen zoals: geluid, lichamelijke belasting, gevaarlijke stoffen, het werken met machines, klimaat en infecties.

Er worden diverse scenario’s uitgewerkt en de te volgen procedures. Procedures voor het opvolgen van calamiteiten krijgen daarbij natuurlijk bijzondere aandacht. Afhankelijk van het type bedrijf en de bedrijfsrisico’s, kan dit in een apart bedrijfsnoodplan incl. ontruimingsplan worden opgenomen. Zo is iedere werknemer van uw bedrijf op de hoogte van de geldende procedures en de verantwoordelijkheden.

Indien vereist in uw bedrijfssituatie: toetsing van de RI&E

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak moeten deze in sommige gevallen worden voorgelegd aan een gecertificeerde Arbodienst/ Arbo-kerndeskundige of Hogere Veiligheidskundige. Wij adviseren u graag over toetsing van de RI&E in uw specifieke situatie en kunnen dit voor u uit handen nemen zodat u er zeker van kunt zijn dat de RI&E compleet is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek.

Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

 • Alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;

 • Het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkend branche-RI&E of gebruik maakt van een branche-RI&E die in de CAO is opgenomen.

Ondersteunende diensten en middelen

t.b.v. Plan van aanpak:

Als eenmaal de RI&E en het plan van aanpak gemaakt zijn, staat er vast wat er verbeterd dient te worden. Go2Academy biedt o.a. de volgende ondersteunende cursussen, diensten en middelen:

Samenvatting

en evaluatie

RI&E - risico management

De voordelen van de RI&E van Go2Academy

 • Inzicht in alle risico’s op de werkvloer;

 • Bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s;

 • Verlagen van het verzuim en ongevallen en het verhogen van de productiviteit;

 • Een praktisch en aanpasbaar (digitaal) plan van aanpak;

 • Ervaren professionals vertellen u alles over de wettelijke verplichtingen onder de Arbowet;

 • Kostenbesparing;

 • Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie als zaken niet op orde zijn.

Bij Go2Academy vinden we het belangrijk om iedere dienst of cursus te evalueren met de opdrachtgever. Ook als alles goed is verlopen. Aan de hand van uw ervaringen kunnen wij onze dienstverlening nog verder verbeteren.

Download de brochure: RI&E – wat ieder bedrijf moet weten.pdf

bottom of page