top of page

Algemene voorwaarden

Go2Flex handelt onder de naam Go2Academy. Ze staat ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer: 57702594.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die Go2Flex contracteert of zal contracteren;

Opdracht: alle diensten die Go2Flex verricht in opdracht van een opdrachtgever, zulks in de ruimste zin van het woord;

Cursus(sen): alle door Go2Flex verzorgde vormen van opleiding, training of een informatiebijeenkomst;

Cursist: de persoon die deelneemt aan een opleiding die Go2Flex verzorgt;

Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen;

Cursusdag: de dag of het dagdeel waarop de cursus plaatsvindt;

Lesgeld: het bedrag dat voor deelname aan een specifieke cursus betaald dient te worden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Go2Flex en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2.2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3. Offertes

De door Go2Flex uitgebrachte offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen, zolang geen aanvaarding heeft plaatsgevonden herroepen worden. Zij zijn geldig gedurende twee kalendermaanden, te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders is aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege verschuldigde vergoedingen, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Go2Flex zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2. Toelating van een cursist op grond van het voldoen aan de door Go2Flex verstrekte toelatingsnorm houdt geen garantie in dat de cursist de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien de selectie van cursisten aan de opdrachtgever wordt overgelaten, zal deze zich zoveel mogelijk houden aan de toelatingsnormen van Go2Flex.

4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Go2Flex het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Go2Flex aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Go2Flex worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Go2Flex zijn verstrekt, heeft Go2Flex het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Go2Flex de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. uitvoeringstermijn 

5.1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de opdracht is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Go2Flex derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, alvorens Go2Flex in verzuim komt te verkeren.

5.2. Go2Flex behoudt zich het recht voor afwijzend over een inschrijving te beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, is Go2Flex gerechtigd om cursussen samen te voegen met een andere cursuslocatie, dan wel door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. Go2Flex behoudt zich het recht voor de cursus te verplaatsen naar een latere datum bij ziekte of verhindering van de docent of trainer. De cursist kan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.

 

Artikel 6: cursusregels 

6.1. Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die Go2Flex in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd. De cursist kan dan geen beroep doen op restitutie of vermindering van het examengeld of cursusgeld.

6.2. Go2Flex behoudt zich tevens het recht voor om een cursist voorafgaande aan de cursus van deelname uit te sluiten indien Go2Flex van oordeel is dat de cursist, om wat voor reden dan ook, niet capabel is tot deelname.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst 

7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Go2Flex zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft/hebben, zal Go2Flex opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Go2Flex daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.4. In afwijking van artikel 6 lid 3 zal Go2Flex geen extra kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8. Opzegging/annulering/aanvraag tot verplaatsing

8.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen.

8.2. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft Go2Flex naar eigen inzicht steeds het recht een cursus te annuleren, te verplaatsen, samen te voegen of een aanmelding niet te accepteren.

8.3. Aan de opgegeven les data en lestijden wordt behoudens overmacht strikt de hand gehouden.

8.4. Ziekte of verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of ontbinding van de overeenkomst tussen Go2Flex en de Opdrachtgever.

8.5. Opdrachtgever kan deelname aan een cursus schriftelijk annuleren en tot drie weken voor de aanvang van de cursus kan er geheel kosteloos worden geannuleerd. Volledige vergoeding van het cursusgeld is verschuldigd, indien minder dan 3 weken voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

8.6. Indien een cursus door omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever/cursist niet gevolgd kan worden, kan de cursist, indien het lesgeld volledig is betaald, aan de eerstvolgende cursus deelnemen, tegen betaling van verplaatsingskosten à € 25,- excl. BTW per cursist. Dit wordt een aanvraag tot verplaatsing genoemd. Een aanvraag tot verplaatsing moet echter uiterlijk 3 weken vóór de initiële cursusdag schriftelijk ingediend worden. Verplaatsing binnen 3 weken voor aanvang van de cursus, is slechts mogelijk in overleg met Go2Flex en tegen betaling van de verplaatsingskosten à € 45,- excl. BTW per cursist.

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1. De vorderingen van Go2Flex op de opdrachtgever zijn onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar in de volgende niet-limitatief genoemde, gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Go2Flex omstandigheden ter kennis zijn gekomen die Go2Flex goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Go2Flex de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is; - bij faillissement, surseance van betaling of indien de opdrachtgever is toegelaten tot de WSNP.

9.2.In de genoemde gevallen is Go2Flex bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Go2Flex schadevergoeding te vorderen.

9.3.Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Go2Flex zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Go2Flex bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 10. Overmacht 

10.1. Go2Flex is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Go2Flex geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Go2Flex niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.2. In ieder geval, doch niet uitsluitend, is als overmacht te beschouwen: stakingen in andere bedrijven dan die van Go2Flex stakingen in het bedrijf van Go2Flex, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Go2Flex afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door weer en/of verkeer.

10.3. Go2Flex heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Go2Flex haar verbintenis had moeten nakomen.

10.4. Indien Go2Flex voor het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of als gevolg van overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen 

11.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de cursusdag schriftelijk te worden gemeld aan Go2Flex.

11.2. Indien een klacht gegrond is biedt Go2Flex aan dat de betreffende cursist alsnog deelneemt aan een cursus, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Go2Flex slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. Aansprakelijkheid).

11.3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling van het cursusgeld bestaan.

 

Artikel 12. Honorarium 

12.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

12.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Go2Flex geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

12.3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

12.4. Bij aanvang van uitvoering van de opdracht is Go2Flex gerechtigd gedeeltelijke/algehele betaling te verlangen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

12.5. Indien Go2Flex met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Go2Flex niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: Go2Flex zal stijgingen in de lonen, extra kosten ten gevolge van overheidsmaatregelen en gewijzigde wetgeving, etc., doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.

12.6. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Artikel 13. Betaling 

13.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling achterwege dan is opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente zoals bedoeld is in artikel 6:119a BW verschuldigd.

13.2. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

13.3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

13.4. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

13.5. Indien Go2Flex zich gedwongen ziet invorderingsmaatregelen te treffen tegen een opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle invorderingskosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, volledig ten laste van die opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,--.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

14.1. Go2Flex is niet aansprakelijk voor de tijdens de training of de cursus ontstane schade wegens verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist(en) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens de cursus of de training opgelopen persoonlijk letsel van de opdrachtgever of de deelnemer(s) behoudens opzet of grove schuld van Go2Flex.

14.2. Go2Flex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

14.3. Go2Flex is jegens de opdrachtgever en de cursisten(en), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de cursist(en) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de training dan wel het cursusmateriaal.

14.4. Go2Flex is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het lesmateriaal of tijdens de cursus of training verkondigd.

14.5. Indien mocht blijken dat, ondanks het hiervoor bepaalde, de ontstane schade voor rekening van Go2Flex dient te komen dan is de aansprakelijkheid van Go2Flex in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van Go2Flex komt.

14.6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid steeds beperkt tot een maximum van € 1.000,--.

 

Artikel 15. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betiteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 16. Privacy verklaring en verwerkersovereenkomsten in het kader van AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van toepassing. Omdat Go2Flex persoonsgegevens verwerkt volgens de richtlijnen van de AVG en in sommige gevallen persoonsgegevens (moet) aanleveren bij leveranciers van Go2Flex, is Go2Flex met betreffende leveranciers een verwerkersovereenkomst aangegaan. Hierin zijn tussen Go2Flex en zijn leveranciers de rechten en plichten in het omgaan met persoonsgegevens vastgelegd. Op schriftelijk verzoek aan office@go2flex.nl zal Go2Flex een kopie van de Privacy verklaring inclusief de namen en het doel van uitwisseling van gegevens met de betreffende leveranciers, digitaal toesturen (uiterlijk binnen 4 weken).

 

Artikel 17. Intellectuele eigendom 

17.1. Alle auteursrechten op lesmateriaal, dat ingevolge deze overeenkomst door Go2Flex, voor opdrachtgever wordt ontwikkeld of samengesteld, berusten bij Go2Flex, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

17.2. Alle door Go2Flex verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Go2Flex worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

17.3. Go2Flex houdt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

17.4.Onverminderd het bepaalde in artikel 15 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Go2Flex zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

Artikel 18. Geschilbeslechting en toepasselijk recht

18.1. Op alle overeenkomsten tussen Go2Flex en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18.2. In afwijking van de wettelijke regels, voor zover niet in strijd met dwingend recht, zal elk geschil tussen opdrachtgever en Go2Flex worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant sector kanton, locatie Eindhoven.

18.3. Go2Flex blijft echter gerechtigd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

versie: mei 2018

Download als pdf: Algemene voorwaarden Go2Flex h.o.d.n. Go2Academy_2018

bottom of page